Chuyển tới nội dung

Khảo sát kinh doanh năm 2018 cung cấp thông tin tổng quan về nền kinh tế Burien

Vào tháng 10 năm 2018, Thành phố Burien đã tìm kiếm phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp Burien thông qua một cuộc khảo sát, ba nhóm trọng tâm và năm cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Mục tiêu là cung cấp thông tin tổng quan về kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp Burien, đồng thời thu thập phản hồi và ý kiến về các vấn đề địa phương, tạo ra dữ liệu và thông tin cơ bản để cải thiện môi trường kinh doanh địa phương và giúp các doanh nghiệp phát triển và thịnh vượng trong cộng đồng của chúng ta.

Đọc báo cáo đầy đủ về kết quả của cuộc khảo sát năm 2018.

phương pháp luận

Thành phố đã nhận được 251 câu trả lời cho bảng câu hỏi được gửi đến tất cả các doanh nghiệp Burien. Bảng câu hỏi được giới hạn trong một trang hai mặt để đảm bảo tỷ lệ phản hồi tốt. Tất cả 1.730 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh của Thành phố Burien đã được gửi bảng câu hỏi bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Truy cập trực tuyến cũng được cung cấp bằng cả ba ngôn ngữ. 251 doanh nghiệp đã trả lời bảng câu hỏi, tỷ lệ phản hồi là 14,5%. Cùng với bảng câu hỏi, Thành phố đã ký hợp đồng với những người hỗ trợ bên thứ ba để tiến hành ba nhóm tập trung vào kinh doanh bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Mục tiêu của các nhóm tập trung vào doanh nghiệp là cung cấp một diễn đàn cho các chủ doanh nghiệp thảo luận về các cơ hội và thách thức khi kinh doanh tại Burien, cung cấp bối cảnh cho cuộc khảo sát bằng văn bản và tiết lộ các cách để cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương. Bảng câu hỏi cũng đưa ra một câu hỏi với dự đoán về Hội đồng thành phố Burien quyết định thông qua sắc lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt