Chuyển tới nội dung

Hội đồng thành phố Burien thực hiện bước quan trọng tiếp theo trên lộ trình phục hồi của Burien

Thứ Hai tuần trước, ngày 18 tháng 7, Hội đồng thành phố Burien đã thực hiện một bước quan trọng tiếp theo để phát triển kế hoạch đầu tư $10,8 triệu tài trợ kích thích liên bang để giúp Burien và chính quyền địa phương của bạn phục hồi sau đại dịch.

Các nhân viên của Thành phố Burien đã trình bày một kế hoạch cấp cao để đưa tài trợ vào việc giải quyết các nhu cầu của cộng đồng, an toàn công cộng, phát triển kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương và cơ sở hạ tầng. Hội đồng Thành phố bày tỏ sự ủng hộ đối với những ưu tiên mà các nhân viên Thành phố đã trình bày. Các nhân viên thành phố hiện đang lập kế hoạch thực hiện để Hội đồng Thành phố xem xét trong cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Cộng đồng được mời vẫn cân nhắc về kế hoạch bằng cách gửi nhận xét công khai cho Council@burienwa.gov hoặc tham dự kỳ họp HĐND thành phố ngày 15/8/2022.

Bạn có thể xem lại lịch trình các cuộc họp công khai hiện tại tại burienwa.gov/RecoveryRoadmap.

Thêm thông tin

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt