Chuyển tới nội dung

Burien Kế hoạch Hành động Khí hậu Nhóm Cố vấn Cộng đồng Tổ chức Hội thảo Thứ hai

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, hội thảo thứ hai trong ba hội thảo về Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien đã được tổ chức. Nó phục vụ như một buổi làm việc với Nhóm Cố vấn Cộng đồng và các cư dân khác để thu thập phản hồi về danh sách hiện tại của các chiến lược và hành động được đề xuất. Các tài liệu hội thảo đã được dịch sang cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, và bản thân hội thảo cũng được phiên dịch sang cả hai thứ tiếng.

Tải xuống tóm tắt của hội thảovà truy cập bản trình chiếu trong Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha (español), hoặc Tiếng Việt (Tiếng Việt). Lượt xem phản hồi của người tham gia tại đây.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt