Chuyển tới nội dung

Nhóm cố vấn hội đủ để thảo luận về các đề xuất dự án

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, nhóm cố vấn dự án đã họp lần thứ hai để thảo luận về các Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park. Nhóm cố vấn và các thành viên của cộng đồng đã cung cấp phản hồi về các đề xuất dự án sơ bộ được phát triển dựa trên phản hồi tham gia ban đầu của cộng đồng và các mục tiêu của Thành phố Burien. Nhóm cố vấn cũng cung cấp đầu vào về địa điểm và cách thức tăng trưởng đô thị (nhiều nhà ở hơn và nhiều không gian thương mại hơn) sẽ diễn ra trong 20 năm tới tại Công viên Đại lộ và dọc theo hành lang Đại lộ Ambaum.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt