Chuyển tới nội dung

Cộng đồng có thể theo dõi tiến độ trong Kế hoạch chiến lược của Thành phố Burien

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Thành phố Burien đã thông qua kế hoạch chiến lược 5 năm để giúp cả Hội đồng Thành phố và nhân viên xác định các lĩnh vực mà chúng tôi cần tập trung nỗ lực. Kế hoạch này sẽ thiết lập các ưu tiên về ngân sách và lập kế hoạch làm việc cho nhân viên. Quá trình lập kế hoạch chiến lược là nỗ lực hợp tác giữa Hội đồng Thành phố và nhân viên Thành phố Burien. Phản hồi từ cộng đồng được thu thập thông qua các hội thảo công cộng và Khảo sát cộng đồng đã hướng dẫn quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Cộng đồng có thể theo dõi tiến trình của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch chiến lược thông qua bảng điều khiển trực tuyến sẽ được cập nhật trong vài năm tới.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt