Chuyển tới nội dung

Ra mắt chương trình tài trợ sửa chữa mặt tiền cửa hàng

Thành phố Burien đang triển khai một chương trình tài trợ mới để giảm thiểu khó khăn tài chính và hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ đã bị thiệt hại về tài sản đối với mặt tiền cửa hàng của họ.

Thông qua Chương trình tài trợ sửa chữa mặt tiền cửa hàng, các doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký tài trợ lên tới $1.000 để giúp trang trải chi phí sửa chữa cửa sổ hoặc kính cửa bị hỏng xảy ra vào hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Thành phố đã nhận được $10,8 triệu quỹ liên bang từ Quỹ Cứu trợ Liên bang của Tiểu bang và Địa phương (SLFRF) theo Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Hoa Kỳ (ARPA) để cung cấp cứu trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp trong việc phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Hội đồng Thành phố Burien đã phê duyệt kế hoạch triển khai sử dụng quỹ ARPA để bao gồm việc thành lập Chương trình Trợ cấp Sửa chữa Mặt tiền Cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về chương trình.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt