Chuyển tới nội dung

Cập nhật ngân sách giữa hai năm một lần năm 2024 đã được thông qua

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Thành phố Burien đã thông qua ngân sách giữa hai năm 2023-2024 và cập nhật tài chính chính sách.

Ngân sách giữa hai năm thể hiện mức tăng dần về thu và chi cùng với một số cải tiến quan trọng. Nó cũng phản ánh việc phân bổ quỹ phục hồi đại dịch liên bang. Ngân sách của Quỹ chung vẫn được cân bằng, sử dụng Dự trữ của Người quản lý Thành phố để tài trợ cho cả các dịch vụ một lần và liên tục. 

Thông qua Pháp lệnh số 830, Ngân sách giữa hai năm 2023-2024, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt