Chuyển tới nội dung

Đăng ký ngay cho Chương trình tài trợ khu vực lân cận năm 2024

Các đơn đăng ký hiện đang được chấp nhận cho Chương trình Tài trợ Khu phố hàng năm của Thành phố Burien. Mục đích của chương trình là khuyến khích các dự án thúc đẩy cộng đồng và tạo ra những cải tiến cho cộng đồng một cách công bằng. Chương trình sẽ cung cấp tới $5.000 cho mỗi dự án. Các thành viên cộng đồng phải kết hợp khoản tài trợ với lượng nguồn lực địa phương có giá trị tương đương, có thể bao gồm lao động tình nguyện, vật liệu quyên góp, dịch vụ chuyên môn hoặc quỹ quyên góp.

Các dự án đủ điều kiện nhận trợ cấp phù hợp với khu vực lân cận có thể cải thiện cộng đồng địa phương và hoàn thành vào cuối năm 2024. Chúng phải nằm trong giới hạn thành phố Burien và đáp ứng các tiêu chí cụ thể khác.

Tất cả các dự án sẽ được yêu cầu phải có Điều phối viên Dự án Khu phố để làm người liên lạc giữa Thành phố và khu vực lân cận trong quá trình phát triển và thực hiện dự án.

Các đơn đăng ký dự án sẽ được đánh giá dựa trên chất lượng của dự án, sự tham gia và lợi ích của khu vực lân cận, khả năng hiển thị và lợi ích cho công chúng.

Chương trình năm ngoái đã hỗ trợ hơn 100 cây và bụi mới được trồng tại Hồ Arbor, Dottie Harper, Salmon Creek và Chelsea Parks, đồng thời giúp cung cấp năng lượng cho hệ thống năng lượng tái tạo không nối lưới mới cho khu vườn cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về chương trình và truy cập thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Amharic tại burienwa.gov/NeighborhoodGrants.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt