Chuyển tới nội dung

Hội đồng Thành phố Burien Thông qua Pháp lệnh về Mức lương Tối thiểu Mới

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Hội đồng Thành phố Burien đã thông qua Sắc lệnh Số 837, thiết lập mức lương tối thiểu toàn thành phố ở Burien.

Sắc lệnh xác định ba cấp độ của người sử dụng lao động và tạo ra mức lương tối thiểu mới cũng như ngày có hiệu lực theo quy mô của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có từ 20 người làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) trở xuống được miễn pháp lệnh.

  • “Chủ sử dụng lao động Cấp 1” có nghĩa là tất cả các chủ sử dụng lao động, bao gồm cả những người được nhượng quyền, tuyển dụng hơn 500 FTE ở Quận King hoặc các nhà nhượng quyền sử dụng hơn 500 FTE tổng cộng. Có hiệu lực từ 12:01 sáng ngày 1 tháng 1 năm 2025, người sử dụng lao động Cấp 1 sẽ trả cho mỗi nhân viên mức lương tối thiểu theo giờ ít nhất là $3,00 trong Mức lương tối thiểu theo giờ của Tiểu bang Washington.
  • “Chủ lao động Cấp 2” có nghĩa là tất cả các chủ lao động, bao gồm cả những người được nhượng quyền, tuyển dụng 21 – 499 FTE ở Quận King. Có hiệu lực từ 12:01 sáng ngày 1 tháng 7 năm 2025, người sử dụng lao động Cấp 2 sẽ trả cho mỗi nhân viên mức lương tối thiểu mỗi giờ ít nhất là $2,00 trong Mức lương tối thiểu theo giờ của Tiểu bang Washington.
  • “Nhà tuyển dụng cấp 3” có nghĩa là tất cả các nhà tuyển dụng có 20 FTE trở xuống. Người sử dụng lao động có từ 20 FTE trở xuống được miễn sắc lệnh này.

Pháp lệnh số 837 xem tại đây.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt