Chuyển tới nội dung

Kế hoạch giúp Burien phục hồi sau đại dịch được phê duyệt

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Hội đồng thành phố Burien đã phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện được đề xuất do các Đối tác quản lý trình bày. Kế hoạch chỉ đạo nhân viên Thành phố thực hiện các dự án được khởi xướng bởi quyết định trước đó của Hội đồng Thành phố về cách sử dụng gần $10,8 triệu tiền được cung cấp thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Hoa Kỳ (ARPA).

Vì công việc triển khai sẽ cần được tích hợp vào công việc hiện tại của Thành phố, nên kế hoạch sẽ tính đến tác động của cộng đồng, khối lượng công việc hiện tại của nhân viên, nhu cầu nguồn lực (bao gồm nhân sự, tài chính và thiết bị) và các yêu cầu về hợp đồng. Kế hoạch cũng trình bày chi tiết các đầu mối của dự án để đảm bảo trách nhiệm giải trình và nếu có thể, ước tính số lượng doanh nghiệp hoặc thành viên cộng đồng mà dự án sẽ trợ giúp, ước tính chi phí và các biện pháp thực hiện.

Tải xuống bản trình bày của Hội đồng Thành phố ngày 12 tháng 9 năm 2022 về kế hoạch thực hiện.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt