Chuyển tới nội dung

Kế hoạch hành động phát triển kinh tế được thông qua

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Thành phố Burien đã phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển kinh tế của thành phố.

Kế hoạch này đưa ra lộ trình cho những nỗ lực phát triển kinh tế của Thành phố bằng cách xác định các hành động chính nhằm nâng cao sức sống kinh tế trong vòng 5 đến 10 năm tới và được xây dựng với ý kiến đóng góp của nhiều bên liên quan trong cộng đồng và doanh nghiệp.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt