Chuyển tới nội dung

Khảo sát cộng đồng

Hai năm một lần kể từ năm 2008, Thành phố Burien đã tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá nhận thức của người dân về chất lượng cuộc sống chung của Thành phố và sự hài lòng của họ đối với các dịch vụ của chính quyền Thành phố. Cuộc khảo sát là một nghiên cứu theo chiều dọc cho phép chúng tôi so sánh kết quả theo thời gian.

Kết quả khảo sát cộng đồng năm 2022

Kết quả khảo sát trước đây

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt