Chuyển tới nội dung

Post Footer: Kế hoạch hành động phát triển kinh tế

Về Kế hoạch hành động phát triển kinh tế

Thành phố Burien đang phát triển một kế hoạch hành động phát triển kinh tế nhằm xác định các mục tiêu, chiến lược và biện pháp thực hiện cụ thể nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Burien.

Tiếng Việt