Chuyển tới nội dung

Các cuộc thảo luận về ngân sách bắt đầu vào cuộc họp ngày 1 tháng 8 năm 2022

Nhân viên thành phố đã trình bày tổng quan về quy trình ngân sách 2023–2024 cho Hội đồng Thành phố Burien trong quá trình Cuộc họp ngày 1 tháng 8 năm 2022. Họ đã chia sẻ một lịch điều trần công khai và mô tả các cách để công chúng tham gia.

Ngân sách hai năm năm nay sẽ cố gắng phản ánh các ưu tiên do Thành phố đặt ra kế hoạch chiến lược mới với nguồn lực tài chính hiện có của Thành phố và kế hoạch đầu tư $10,8 triệu tài trợ phục hồi đại dịch liên bang.

Hội đồng thành phố bắt đầu thảo luận công khai về ngân sách vào tháng 10 và sẽ tiếp tục đến tháng 12, khi ngân sách cuối cùng được thông qua. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ngân sách là rất quan trọng để đảm bảo ngân sách Thành phố của chúng tôi phản ánh các ưu tiên của cộng đồng.

Các thành viên cộng đồng có thể nhận xét và cung cấp phản hồi về ngân sách trong thời gian điều trần công khai vào mùa thu này.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt