Chuyển tới nội dung

Các nhà quy hoạch thành phố trình bày tiến độ của Burien 2044 với Hội đồng thành phố

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, nhân viên quy hoạch của Thành phố Burien đã chia sẻ tiến độ thực hiện bản cập nhật lớn cho Kế hoạch toàn diện của Burien, một kế hoạch chi tiết về cách đáp ứng sự phát triển trong tương lai của Burien.

Mùa thu này, Thành phố sẽ chia sẻ các tài liệu quy hoạch dự thảo, mời các thành viên cộng đồng đưa ra phản hồi. Sau khi cập nhật, Hội đồng Thành phố sẽ xem xét các thay đổi về quy hoạch để đáp ứng những thay đổi về chính sách được nêu chi tiết trong Kế hoạch Toàn diện được cập nhật.

Nhân viên cũng trình bày kết quả của hai nghiên cứu về chính sách nhà ở và tính dễ bị tổn thương do khí hậu. Các nghiên cứu được tài trợ thông qua các khoản tài trợ do Bộ Thương mại Tiểu bang Washington cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu quy hoạch mới của tiểu bang được thiết kế nhằm giải quyết khả năng chi trả nhà ở, di dời và biến đổi khí hậu.

Các quy định mới của tiểu bang về quản lý tăng trưởng yêu cầu Kế hoạch Toàn diện phải được cập nhật lớn sau mỗi 10 năm.

Xem phần trình bày

Bài thuyết trình trước Hội đồng Thành phố Burien vào ngày 21 tháng 8 năm 2023.
Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt