Chuyển tới nội dung

Thành lập Nhóm Hành động Khí hậu Nội bộ

Thành phố Burien đã thành lập một Nhóm Hành động Khí hậu nội bộ sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Hành động Khí hậu. Nhóm Hành động Khí hậu sẽ cung cấp mối liên hệ quan trọng giữa việc lập kế hoạch và thực hiện hành động khí hậu bằng cách đóng vai trò là nguồn lực và nhà vô địch cho hành động khí hậu trong các phòng ban và chương trình tương ứng của họ.

Nhóm, bao gồm các nhân viên Thành phố từ các bộ phận khác nhau (Dịch vụ Hành chính, Văn phòng Quản lý Thành phố, Phát triển Cộng đồng, Tài chính, PaRCS, và Công trình công cộng), sẽ làm việc cùng nhau để đánh giá và thực hiện các cơ hội chính cho hành động vì khí hậu cấp bộ. Họ hiện đang được đào tạo về hành động khí hậu.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt