Chuyển tới nội dung

Bản đồ vốn chủ sở hữu của Cảng Seattle

Cảng Seattle đã tạo ra Chỉ số Công bằng dưới dạng một bản đồ tương tác hiển thị một cách trực quan về sự chênh lệch xã hội và môi trường ở Quận King. Sử dụng 21 chỉ số trong bốn loại, Chỉ số Công bằng minh họa mức độ mà các cộng đồng khác nhau phải chịu gánh nặng ô nhiễm và bất bình đẳng xã hội. Chỉ số Công bằng có sẵn như một nguồn tài nguyên cho các thành viên cộng đồng và các tổ chức để tìm hiểu thêm về sự chênh lệch trong cộng đồng của họ.

Ảnh: Port of Seattle

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt