Chuyển tới nội dung

Trình bày của Hội đồng Thành phố về Quy hoạch Cộng đồng Công viên Ambaum và Boulevard

Nhân viên thành phố sẽ trình bày bản cập nhật về Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park cho Hội đồng Thành phố Burien tại cuộc họp của họ. họp định kỳ ngày 30 tháng 1 năm 2023.

Họ sẽ trình bày tổng quan về quá trình tham gia của cộng đồng cho đến nay, cung cấp một bản tóm tắt về tài liệu kế hoạch, và trình bày các phương án thay thế và các bước tiếp theo.

Nhận xét công khai sẽ được chấp nhận. Tìm hiểu cách xem hoặc tham dự các cuộc họp và đăng ký nhận xét công khai

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt