Chuyển tới nội dung

Sử dụng Tài trợ của Liên bang để Phục hồi Đại dịch Địa phương

Trong hai năm qua, Thành phố Burien đã tận dụng nguồn tài trợ kích thích liên bang thông qua Đạo luật CARES và hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các cơ quan chính phủ để cứu trợ trực tiếp cho cộng đồng của chúng ta, giúp Burien cùng nhau tiến lên thông qua đại dịch COVID-19 .

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt