Chuyển tới nội dung

Tác động môi trường và các bước tiếp theo cho các kế hoạch cộng đồng Ambaum và Boulevard Park

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, nhóm dự án Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng ảo. Mục đích của cuộc họp là để thông báo cho cộng đồng về phân tích môi trường sắp tới và các bước tiếp theo của Kế hoạch Cộng đồng Công viên Ambaum và Boulevard và lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng về những chủ đề nào sẽ được đưa vào Tuyên bố Tác động Môi trường (EIS) của dự án.

EIS là yêu cầu của Đạo luật Chính sách Môi trường của Tiểu bang (SEPA) và sẽ ghi lại các tác động bất lợi tiềm ẩn do Kế hoạch Cộng đồng cũng như các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu hoặc loại bỏ các tác động bất lợi đó. Xem tờ thông tin giải thích quy trình hành động theo kế hoạch SEPA cho các Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt