Chuyển tới nội dung

Khoản Trợ Cấp Cứu Trợ Sau Đại Dịch Của Liên Bang Để Thúc Đẩy Các Chương Trình Dịch Vụ Nhân Sinh Thiết Yếu

Hội đồng Thành phố Burien đã nghe thuyết trình trong cuộc họp ngày 4 tháng 12 năm 2023 về tiến độ đạt được trong việc phân bổ nguồn tài trợ cứu trợ đại dịch của liên bang để hỗ trợ các chương trình dịch vụ con người. Đầu năm nay, Thành phố Burien đã yêu cầu các tổ chức gửi đề xuất đáp ứng các mục tiêu đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt vào năm 2022. Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh đã xem xét đơn đăng ký và phân bổ kinh phí theo quy trình tương tự như Quỹ dịch vụ con người quá trình phân bổ. Nhân viên thành phố đã đạt được tiến bộ trong việc hoàn tất hợp đồng với các nhà cung cấp được lựa chọn.

Năm ngoái, Hội đồng Thành phố đã phê duyệt $2,9 triệu trong nguồn tài trợ cứu trợ đại dịch liên bang để dành cho các dịch vụ con người. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các chương trình trong sáu lĩnh vực đầu tư được liệt kê dưới đây.

Xem phần trình bày tại cuộc họp của Hội đồng Thành phố Burien ngày 4 tháng 12 năm 2023

Các tổ chức sau sẽ ký hợp đồng với Thành phố Burien để cung cấp các chương trình và dịch vụ sau.

Phòng chống/Can thiệp bạo lực băng đảng và thanh thiếu niên

Phòng ngừa/Can thiệp tình trạng vô gia cư

Truy cập thực phẩm

Sức khỏe tâm thần & Tư vấn

Vệ Sinh Khu Phố

Các quỹ này vẫn đang được thảo luận với sự phối hợp của nhân viên Ban Phát triển Kinh tế và Công trình Công cộng của Thành phố Burien.

ổn định nhà ở

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt